Política de privacitat

Legal

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), l’informem que:

La visita d’aquest lloc Web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, però durant la visita es podrien sol·licitar dades de caràcter personal a través de formularis, aquests serien a conseqüència de la seva voluntat en contactar per rebre informació sobre els productes o serveis prestats per Bé sigui a través dels formularis disponibles, o bé a través d’un missatge de correu electrònic. No obstant això, no proporcionar les dades marcades com a obligatòries impedirà que li puguem donar resposta a la seva sol·licitud.

En el cas que aporti les seves dades a través d’un missatge de correu electrònic, el mateix formarà part del mateix tractament, la finalitat serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, sent aplicables la resta d’extrems indicats en aquesta Política de Privacitat .

L’Usuari que envia l’ informació a traves dels mitjants de comunicació disponibles en aquet Website, és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant al Responsable del Tractament de qualsevol responsabilitat referent això.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en tots els nostres formularis.

Informació sobre Protecció de Dades.

Responsable del Tractament de les seves dades :
ISCAN HOMES DESIGN S.L
C.I.F: B06791743
Direcció: PLAÇA MONTSENY, 1
08507 SANTA EUGENIA DE BERGA BARCELONA
Telèfon: 659393109
E-mail: info@iscanhomes.cat

Finalitat amb què tractem les seves dades:

Tractem l’ informació q’ ens faciliten les persones interessades (Usuaris del lloc web) per tal de:

(1) Donar resposta a les seves consultes i/o sol·licituds formulades a través dels nostres formularis o bé per qualsevol altre mitjà de contacte disponible en el Website.

(2) Permetre a l’empresa realitzar enquestes sobre la satisfacció del client relacionades amb la qualitat dels serveis de l’empresa d’acord amb l’interès legítim de la mateixa.

(3) La tramesa de comunicacions comercials, així com l’enviament de publicitat sobre productes i serveis de l’empresa, o la realització d’investigacions de mercat ( “Màrqueting”), (Sota el seu consentiment exprés) Les dades podran processar-se en còpia impresa, per mitjans automàtics o electrònics, inclosos per correu postal o electrònic, telèfon (per exemple, trucades telefòniques automàtiques, SMS, MMS), fax i qualsevol altre mitjà (per exemple, llocs web, aplicacions mòbils) .

La legitimació per el tractament de les seves dades és per:

El seu consentiment que se li demana, i que vostè ens atorga amb l’acceptació de les caselles disponibles en els formularis habilitats en aquest Website, llevat per les finalitats amb interès legítim del responsable esmentades en el punt anterior.

Temps de conservació de les seves dades:

Les dades proporcionades en el contingut del seu sol·licituds, proporcionar el servei i la satisfacció del client seran conservats per el responsable pel període q’ es consideri estrictament necessari per complir aquests propòsits, respectant en tot cas els terminis legals que exigeix la legislació aplicable, el responsable del tractament pot continuar conservant per un període més llarg, i segons sigui necessari per protegir els interessos del mateix en relació amb la responsabilitat pròpia.

Les dades amb finalitats de Màrqueting i Elaboració de Perfils seran conservats per l’empresa des del moment que vostè va donar el consentiment fins al moment que ho revoqui. Un cop el consentiment sigui revocat les dades no seran més utilitzats per a aquestes finalitats.

Decisions automatitzades: No es prendran decisions automatitzades.

Destinataris:

Les Dades poden ser comunicades a tercers per complir amb obligacions legals, executar ordres d’autoritats públiques o exercir un dret del responsable del tractament davant les autoritats judicials. Així com a organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable en qualitat d’encarregats de tractament degudament acreditats i autoritzats.

Drets:

Pot exercir els següents drets:

1. Dret d’accés, significa: dret a obtenir de l’empresa si les seves dades estan sent tractats i, si escau, tenir accés a ells.

2. Dret a rectificació i dret a esborrar, vol dir : dret a obtenir la rectificació de dades inexactes i / o incomplets, així com l’esborrat de les dades quan la sol·licitud sigui legítima.

3. Dret a la restricció del tractament, vol dir : dret a sol·licitar la suspensió del tractament quan la sol·licitud sigui legítima. (Dret a l’ oblit)

4. Dret a la portabilitat de les dades, significa: dret a obtenir les dades en un format estructurat, comunament utilitzat i llegible, així com dret a transferir les dades a altres responsables en un format electrònic.

5. Dret a oposar-se, vol dir: dret a oposar-se al tractament de dades quan la sol·licitud sigui legítima, fins i tot quan les dades es processen per Màrqueting o Elaboració de Perfils, si escau.

Així mateix, pot sol·licitar-nos Informació addicional sobre el tractament de les seves dades o be, si considera que no h’ obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C / Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid www.agpd.es

Veure també política de galetes